Regulamin systemu monitoringu wizyjnego


 1. Podstawowym celem systemu monitoringu wizyjnego nazwanego w dalszej części Systemem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i interesantów oraz ochrona mienia.
 2. W skład Systemu wchodzą urządzenia wyszczególnione w Wykazie Elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego Starostwa Powiatowego w Wieruszowie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wykaz, o którym mowa w pkt. 2 zawiera co najmniej: numer kolejny elementu, nazwę urządzenia, jego lokalizację, spełniane zadanie, oraz harmonogram zapisu danych, jeżeli urządzeniem jest kamera wizyjna.
 4. Praca Systemu opiera się o wymienione poniżej założenia:
  • urządzenia Systemu nie rejestrują i nie zapisują dźwięku;
  • obraz z kamer stanowiących element Systemu podlega rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym, tj. dysku twardym
  • maksymalny czas przechowywania danych nie przekracza 30 dni
 5. Prawidłowe funkcjonowanie Systemu poprzez monitorowanie sprawności urządzeń nagrywająco – rejestrujących zapewnia upoważniony pracownik zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie oraz firma zewnętrzna dokonująca regularnego przeglądu urządzeń monitoringu wizyjnego zgodnie z zawartą umową
 6. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo fizyczne nośników danych Systemu są:
  • Informatyk – w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nośników fizycznych
  • Upoważniony pracownik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego (OK)
 7. Do zapoznawania się z nagraniami systemu monitoringu upoważnieni są:
  • Starosta Wieruszowski;
  • Wicestarosta Wieruszowski;
  • Sekretarz Powiatu;
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), Informatyk (ASI);
  • osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów ustawowych, wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny dla realizowanych przez nie wykonywania obowiązków;
  • inne osoby po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Starosty Wieruszowskiego wyłącznie w zakresie wyznaczonym upoważnieniem.
 8. Prawo do korzystania z systemu monitoringu poprzez podgląd w czasie rzeczywistym obrazu przekazywanego z kamer posiadają osoby upoważnienie, w tym obsługa techniczno – administracyjna budynków
 9. Podgląd nagrań monitoringu umożliwia osoba upoważniona, zgodnie z zasadami Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
 10. Osoby przebywające na terenie monitorowanym, w tym pracownicy i interesanci, w którym działają kamery zostają poinformowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu za pośrednictwem tabliczek informujących o stosowaniu kamer.
 11. Informacja dotycząca Administratora Danych Osobowych, celu, oraz zakresu przetwarzanych danych jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.
 12. Lokalizacja, oraz praca kamer Systemu nie może naruszać zasad godności osobistej, oraz prawa do prywatności pracowników, interesantów oraz osób trzecich.
 13. Identyfikacja osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem będzie prowadzona wyłącznie w przypadku zaistnienia potrzeby, przy uwzględnieniu celów, i podlegać będzie rygorom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych.
 14. Bezpieczeństwo przetwarzania danych szczegółowo określa polityka bezpieczeństwa urzędu, oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym opisująca środki służące zapewnieniu poufności danych przetwarzanych w systemie monitoringu.
 15. Dane zapisane na urządzeniu rejestrującym obraz z kamer z Systemu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Dudek
email: kdudek@powiat-wieruszowski.pl
, w dniu:  03‑01‑2023 08:21:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Dudek
email: kdudek@powiat-wieruszowski.pl
, w dniu:  03‑01‑2023 08:21:52
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2023 08:28:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive