Zamówinia publiczne


odp.Justyna Konieczna
Specjalista ds/zamówień publicznych
tel/FAX 627813386

Aktualne ogłoszenia o przetargach znajdziecie Państwo pod nowym adresem:

https://pzwieruszow.peup.pl/eurzad.seam?actionMethod=eurzad.xhtml%3ApeupAgent.setEurzadMode%284%29&cid=82340

 

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r.) , zwanym dalej  RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat  Wieruszowski z siedzibą w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów tel. 62 78 31 963 adres e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Krzysztof Depta, z którym w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych można się skontaktować pod adresem ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów adres e-mail: inspektor@powiat-wieruszowski.pl numer telefonu 62 78 13 910.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 

      Posiada Pani/Pan:

  1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

( Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).  

  1. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania  oraz jego załączników);

  1. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  1. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

    Nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Informacja wytworzona przez:
Michał Dymala , w dniu:  28‑11‑2007 09:33:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Dymala , w dniu:  28‑11‑2007 09:33:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2019 13:44:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie