Zarząd Powiatu


Zarząd Powiatu

zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym Powiatu.
W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.

Andrzej Szymanek
Starosta wieruszowski
Zdjęcie osoby Andrzej Szymanek
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Szymanek
Email:
starostwo@powiat-wieruszowski.pl
Telefon:
603117628, (62) 7813370
Fax:
(62) 7831963
Opis:

Andrzej Szymanek pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Urodził sie w 1955r. - mieszka w Czastarach. Żona - Marianna, troje dzieci: Anna, Kamila, Przemysław.
Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu, którą ukończył z wyróżnieniem w 1980 roku. W trakcie pracy zawodowej podwyższał swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych: w 1990 roku w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w zakresie ekonomiki rolnictwa, polityki agrarnej i finansów, w 2000 roku w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi w zakresie administracji samorządowej oraz w 2002 roku na Politechnice Łódzkiej w zakresie ochrony środowiska.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako specjalista w Stacji Hodowli Roślin w Uszycach (woj. opolskie) oraz kierując przez okres 5 lat Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Łubnicach. Kolejne ponad 12 lat pracował w bankowości spółdzielczej jako dyrektor a następnie prezes Banku Spółdzielczego w Czastarach. Uczestniczył w tworzeniu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz był współtwórcą Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.
Radny Rady Powiatu Wieruszowskiego I,II,III,IV kadencji. W latach 1999 - 2002 wicestarosta powiatu wieruszowskiego; aktualnie - starosta wieruszowski.
Członek Zarządu i jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Czastar oraz Stowarzyszenia Agroturystycznego "Ziemi Wieruszowskiej". Członek wspierający OSP RP w Czastarach. Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wieruszowie. Prezes Lokalnej Grupy Działania LGD "Między Prosną a Wartą"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Mirosław Urbaś
Wicestarosta wieruszowski
Imię:
Mirosław
Nazwisko:
Urbaś
Email:
starostwo@powiat-wieruszowski.pl
Telefon:
627813370
Fax:
627831963
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Jerzy Ajtner
Członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
Imię:
Jerzy
Nazwisko:
Ajtner
Email:
jerzyajtner@gmail.com
Telefon:
627841308
Opis:

Platforma Obywatelska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Ryszard Starek
Członek Zarządu Powiatu Wieruszowskiego
Imię:
Ryszard
Nazwisko:
Starek
Opis:

KWW Zgoda

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wybrane przepisy ustawy o samorządzie powiatowym dotyczące Zarządu Powiatu

Rada powiatu wybiera zarząd

zgodnie z art. 27 w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu.
Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu (art. 29).
Zgodnie z art. 29 jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Po rozwiązaniu rady powiatu z powyższej przyczyny przeprowadza się wybory przedterminowe.

Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny (art. 30). Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa powyżej, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z opiniami, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium, rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady (art. 31).
Wniosek, o którym mowa powyżej, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu.
Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę mają zastosowanie przepisy art. 31a. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu mają zastosowanie przepisy art. 31b. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego przewodniczącym mają zastosowanie przepisy art. 31c.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa (art. 32). W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
 2. wykonywanie uchwał rady,
 3. gospodarowanie mieniem powiatu,
 4. wykonywanie budżetu powiatu,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu,

w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33).
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów.
Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zm.).
Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają odrębne ustawy.
Powiatową administrację zespoloną stanowią:

 1. starostwo powiatowe,
 2. powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
 3. jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego,

kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34).
Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Tego typu czynności wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu (art. 35). Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdza programy ich działania,
 3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 5. zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie z art. 36 organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Natomiast status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.

Rada powiatu powołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty (art. 37). Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Informacja wytworzona przez:
Michał Dymala , w dniu:  28‑02‑2005 14:26:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rafał Karpiński
email: rkarpinski@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  28‑02‑2005 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2010 13:48:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie